Ngàng Công Tác Xã Hội | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Ngành Công tác xã hội

Ngành đào tạo:           CÔNG TÁC XÃ HỘI (Social Work) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ cao đẳng về Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn […]