Khối Ngành Văn Hóa – Nghệ Thuật | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Ngành Biên kịch sân khấu – Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo:           BIÊN KỊCH SÂN KHẤU (Play Writing) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình khung giáo dục đại học ngành Biên kịch sân khấu trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những […]

Ngành Quản lý Văn hóa- Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo:           QUẢN LÝ VĂN HÓA (Cultural Management) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ […]

Ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh- Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo:           THIẾT KẾ MỸ THUẬT SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH (Design for Theatre and Film) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh trình […]

Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam- Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo:           VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM (Ethnic minorities culture of Viet Nam) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam […]

Ngành Lý luận phê bình điện ảnh – truyền hình- Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo:           LÝ LUẬN PHÊ BÌNH ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH (Film and Television Theory and Criticism) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Lý luận phê bình điện ảnh – truyền hình […]

Ngành Đồ họa- Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo:             ĐỒ HỌA (Graphic) Trình độ đào tạo:         Đại học Thời gian đào tạo:        5 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Đồ họa trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đồ họa để […]

Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát- Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo:           DIỄN VIÊN SÂN KHẤU KỊCH HÁT (Acting for Traditional Theatre) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Diễn viên sân khấu kịch hát trình độ đại học nhằm trang bị cho […]

Ngành Đạo diễn sân khấu- Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo:           ĐẠO DIỄN SÂN KHẤU (Theatre Directing ) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Đạo diễn sân khấu trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức […]

Ngành Chỉ huy âm nhạc- Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo:           CHỈ HUY ÂM NHẠC (Conducting) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Chỉ huy âm nhạc trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản […]

Ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình – Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo:           BIÊN KỊCH ĐIỆN ẢNH – TRUYỀN HÌNH (Screenplay Writing) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình trình độ đại học nhằm trang bị cho […]

Ngành Bảo tồn – Bảo tàng – Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo: BẢO TỒN – BẢO TÀNG (Conservation and Museology) Trình độ đào tạo: Đại học   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Mục tiêu chung: Chư­ơng trình khung giáo dục đại học ngành Bảo tồn – Bảo tàng trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân ngành Bảo tồn – Bảo tàng có trình […]

Ngành Âm nhạc học – Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật

Ngành đào tạo:           ÂM NHẠC HỌC (Musicology) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm     MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Âm nhạc học trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về […]