Khối Ngành Văn Hóa Nghệ Thuật Thông Tin | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Ngành Truyền thông đa phương tiện – Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (Multimedia) Trình độ đào tạo: Cao đẳng Thời gian đào tạo: 3 năm. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Truyền […]

Ngành Thiết kế Đồ họa – Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Graphic Design) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ […]

Ngành Thanh nhạc – Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           THANH NHẠC (Music Voice) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO      Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về âm nhạc, […]

Ngành Quản lý văn hóa – Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           QUẢN LÝ VĂN HÓA (Cultural Management) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh vien những kiến thức cơ […]

Ngành Khoa học thư viện – Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           KHOA HỌC THƯ VIỆN (Library Science) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Khoa học thư viện trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ […]

Ngành Hội họa- Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           HỘI HỌA (Painting) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Hội hoạ trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về Hội họa để có năng […]

Ngành Điêu khắc- Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           ĐIÊU KHẮC (Sculpture) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Điêu khắc trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về mỹ thuật để có khả […]

Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống- Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG (Performance of Traditional musical instruments) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO       Mục tiêu chung Chư­ơng trình đào tạo ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng nhằm cung cấp cho sinh […]

Ngành Bảo tàng học- Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           BẢO TÀNG HỌC (Museology) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Bảo tàng học trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Bảo […]