Khối Ngành Kinh Tế & Quản Lý | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Ngành Kinh tế- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Ngành đào tạo:           KINH TẾ  (Economics) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, có […]

Ngành Quản lý công nghiệp- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

– Ngành đào tạo: QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP (Industrial Management) – Trình độ đào tạo : Đại học – Thời gian đào tạo: 4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO * Mục tiêu chung – Chương trình khung giáo dục đại học ngành Quản lý công nghiệp trình độ đại học nhằm trang bị cho […]

Ngành Quản trị nhân lực- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC   Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC Thời gian đào tạo: 4 năm. Mã ngành: 52340404   Mục tiêu đào tạo Mục tiêu chung Đào tạo Cử nhân Quản trị nhân lực có trí tuệ và nhân cách tốt, có phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức […]

Ngành Kinh doanh thương mại- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Ngành đào tạo:             KINH DOANH THƯƠNG MẠI Trình độ đào tạo:         Đại học Loại hình đào tạo:        Chính quy Thời gian đào tạo:        04 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo sinh viên bậc cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm được những […]

Ngành Luật kinh doanh- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Tên ngành:                  LUẬT KINH DOANH Trình độ đào tạo:         Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình đào tạo ngành Luật học, chuyên ngành Luật Kinh Doanh đào tạo cử nhân luật có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản và […]

Ngành Tài chính – Ngân hàng- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Ngành đào tạo:           TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (Finance and Banking) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Tài chính- Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức […]

Ngành Kế toán- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Ngành đào tạo:           KẾ TOÁN (Accounting) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản […]

Ngành Quản trị kinh doanh- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Ngành đào tạo:           QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về […]

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Ngành đào tạo:           HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ  (Economic information Systems) Trình độ đào tạo:       Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm  vững […]

Ngành Kinh tế- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Ngành đào tạo:           KINH TẾ  (Economics) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, có […]