Khối Ngành Khoa Học Sức Khỏe | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Y học dự phòng – Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           KỸ THUẬT Y HỌC DỰ PHÒNG Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu tổng quát Đào tạo Kỹ thuật viên cao đẳng Y học dự phòng có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để làm được […]

Ngành Kỹ thuật Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm – Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM (ATVSTP) Trình độ đào tạo: Cao đẳng Thời gian đào tạo: 3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu tổng quát Đào tạo Kỹ thuật viên trình độ cao đẳng Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) có kiến […]

Ngành Kỹ thuật Dinh dưỡng Tiết chế – Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           KỸ THUẬT DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo Kỹ thuật viên cao đẳng về dinh dưỡng và tiết chế có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện […]

Ngành Hộ sinh- Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           HỘ SINH Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo người hộ sinh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và […]

Ngành Điều dưỡng- Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           ĐIỀU DƯỠNG Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và […]

Ngành Dược- Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           DƯỢC Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm                         MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và […]