Học đại Học | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Ngành Giáo dục thể chất- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC THỂ CHẤT Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường […]

Ngành Giáo dục mầm non- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC MẦM NON Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình giáo dục cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng được yêu cầu đổi mới […]

Ngành Giáo dục đặc biệt- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (Special Education) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục đặc biệt nhằm đào tạo giáo viên trình độ […]

Ngành Giáo dục công dân- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC CÔNG DÂN Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Công dân trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường […]

Ngành Tài chính – Ngân hàng – Khối ngành Kinh tế – QTKD

Ngành đào tạo:           TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (Finance and Banking) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và […]

Ngành Quản trị kinh doanh – Khối ngành Kinh tế – QTKD

Ngành đào tạo:           QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo:           Cao đẳng Thời gian đào tạo:          3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo các tác nghiệp viên kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức về chức […]

Ngành Kế toán – Khối ngành Kinh tế – QTKD

Ngành đào tạo:           KẾ TOÁN (Accounting) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, […]

Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Khối ngành Kinh tế – QTKD

Ngành đào tạo: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (Management Information Systems) Trình độ đào tạo: Cao đẳng Thời gian đào tạo: 3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp  ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức […]

Ngành Nông Lâm kết hợp- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           NÔNG LÂM KẾT HỢP (Agroforestry) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên […]

Ngành Trồng trọt- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           TRỒNG TRỌT (Crop Husbandry) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn […]

Ngành Chăn nuôi- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           CHĂN NUÔI (Animal Husbandry) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn và […]

Ngành Lâm sinh- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           LÂM SINH (Silvicultere) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức vững chắc về lý […]

Ngành Lâm nghiệp- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           LÂM NGHIỆP (Forestry) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên […]

Ngành Khuyến nông- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           KHUYẾN NÔNG (Extension) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Đào tạo cán bộ trình độ cao đẳng về khuyến nông, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, nắm vững các kiến thức và […]

Ngành Công nghệ thực phẩm- Khối ngành Công nghệ khác

Ngành đào tạo:           CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (Food Technology) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung: Chương trình khung giáo dục đại học ngành công nghệ thực phẩm trình độ cao đẳng nhằm đào tạo người học có đủ […]

Ngành Công nghệ May- Khối ngành Công nghệ khác

Ngành đào tạo:           CÔNG NGHỆ MAY (Garment Technology) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ May có đủ năng lực, phẩm chất, kiến thức và kỹ năng […]

Ngành Công nghệ In- Khối ngành Công nghệ khác

Ngành đào tạo:           CÔNG NGHỆ IN (Printing Technology) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành công nghệ In có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức và […]

Ngành Công nghệ giày- Khối ngành Công nghệ khác

Ngành đào tạo:           CÔNG NGHỆ GIÀY (Footwear Technology) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Công nghệ giày trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để […]

Ngành Công nghệ chế biến gỗ- Khối ngành Công nghệ khác

Ngành đào tạo:           CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GỖ (Wood Technology) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung: Chương trình giáo dục đại học ngành Công nghệ chế biến gỗ trình độ cao đẳng nhằm đào tạo người học có […]

Ngành Công nghệ Tự động- Khối ngành Công nghệ kỹ thuật

Ngành đào tạo:           CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG (Automation Technology) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành công nghệ Tự động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có các kiến […]