Thông Tin Khối – Ngành | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục - Page 2

Ngành Quản trị kinh doanh- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Ngành đào tạo:           QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về […]

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Ngành đào tạo:           HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ  (Economic information Systems) Trình độ đào tạo:       Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; Nắm  vững […]

Ngành Kinh tế- Khối ngành Kinh tế & Quản lý

Ngành đào tạo:           KINH TẾ  (Economics) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, có […]

Ngành Sư phạm Tiếng Pháp – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP (French Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo giáo viên trình độ Cử nhân ngành Sư phạm tiếng Pháp có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, […]

Ngành Sư phạm Tiếng Anh – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM TIẾNG ANH  (Teaching English as a Foreign Language) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo […]

Ngành Sư phạm Mỹ thuật – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM MỸ THUẬT (Art Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân sư phạm Mỹ thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để […]

Ngành Sư phạm Âm nhạc – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM ÂM NHẠC (Music Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm     MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các […]

Ngành Sư phạm Lịch sử – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM LỊCH SỬ (HistoryTeacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân về khoa học Lịch sử có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức […]

Ngành Sư phạm Địa lý – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM ĐỊA LÝ (Geography Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân khoa học ngành Địa lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững […]

Ngành Sư phạm Sinh học – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM SINH HỌC (Biology Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học, dạy môn Sinh học. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp […]

Ngành Sư phạm Tin học – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM TIN HỌC (Informatic Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân Sư phạm Tin học: – Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo việc tổ […]

Ngành Sư phạm Hóa học – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM HÓA HỌC (Chemistry Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân khoa học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đảm bảo […]

Ngành Sư phạm Vật lý – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM VẬT LÝ (Physics Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân khoa học ngành Vật lý thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học […]

Ngành Sư phạm Toán – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM TOÁN (Mathematics Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững các tri […]

Ngành Sư phạm Ngữ văn – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM NGỮ VĂN (Philology Teacher Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân ngành Ngữ văn thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản […]

Ngành Quản lý giáo dục – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           QUẢN LÝ GIÁO DỤC (Education managenment) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Học xong chương trình này người học chiếm lĩnh được các tri thức chung về hành chính giáo dục và quản lý giáo […]

Ngành Giáo dục tiểu học – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC TIỂU HỌC (Primary Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục tiểu học trong thời kỳ công […]

Ngành Giáo dục Quốc phòng An ninh – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:  Giáo dục quốc phòng – an ninh Trình độ đào tạo:  Đại học Thời gian đào tạo: 4 năm Mã ngành: 52140208 MỤC TIÊU  ĐÀO TẠO 1. Mục tiêu chung Đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học có năng lực đáp ứng yêu cầu […]

Ngành Giáo dục mầm non – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC MẦM NON (Early Childhood Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp […]

Ngành Giáo dục đặc biệt – Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (Special Education) Trình độ đào tạo:        Đại học Thời gian đào tạo:       4 năm    MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân khoa học ngành Giáo dục đặc biệt có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành […]