Bạn Cần Biết | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục - Page 2

Ngành Điều dưỡng- Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           ĐIỀU DƯỠNG Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và […]

Ngành Dược- Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           DƯỢC Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm                         MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và […]

Ngành Sư phạm Hóa học- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM HÓA HỌC Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Hoá học trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường […]

Ngành Sư phạm Kinh tế gia đình- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM KINH TẾ GIA ĐÌNH Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kinh tế gia đình trình độ cao đẳng phải: – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo […]

Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo […]

Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người […]

Ngành Giáo dục thể chất- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC THỂ CHẤT Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường […]

Ngành Giáo dục mầm non- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC MẦM NON Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình giáo dục cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng được yêu cầu đổi mới […]

Ngành Giáo dục đặc biệt- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT (Special Education) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục đặc biệt nhằm đào tạo giáo viên trình độ […]

Ngành Giáo dục công dân- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           GIÁO DỤC CÔNG DÂN Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Công dân trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường […]

Ngành Tài chính – Ngân hàng – Khối ngành Kinh tế – QTKD

Ngành đào tạo:           TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (Finance and Banking) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và […]

Ngành Quản trị kinh doanh – Khối ngành Kinh tế – QTKD

Ngành đào tạo:           QUẢN TRỊ KINH DOANH (Business Administration) Trình độ đào tạo:           Cao đẳng Thời gian đào tạo:          3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo các tác nghiệp viên kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức về chức […]

Ngành Kế toán – Khối ngành Kinh tế – QTKD

Ngành đào tạo:           KẾ TOÁN (Accounting) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, […]

Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Khối ngành Kinh tế – QTKD

Ngành đào tạo: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ (Management Information Systems) Trình độ đào tạo: Cao đẳng Thời gian đào tạo: 3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp  ngành Hệ thống thông tin quản lý trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức […]

Ngành Nông Lâm kết hợp- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           NÔNG LÂM KẾT HỢP (Agroforestry) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên […]

Ngành Trồng trọt- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           TRỒNG TRỌT (Crop Husbandry) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn […]

Ngành Chăn nuôi- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           CHĂN NUÔI (Animal Husbandry) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn và […]

Ngành Lâm sinh- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           LÂM SINH (Silvicultere) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức vững chắc về lý […]

Ngành Lâm nghiệp- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           LÂM NGHIỆP (Forestry) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên […]

Ngành Khuyến nông- Khối ngành Nông Lâm

Ngành đào tạo:           KHUYẾN NÔNG (Extension) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Đào tạo cán bộ trình độ cao đẳng về khuyến nông, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, nắm vững các kiến thức và […]