Các Hệ đào Tạo | Trang thông tin tuyển sinh 247 - Tin tức giáo dục

Ngành Công tác xã hội

Ngành đào tạo:           CÔNG TÁC XÃ HỘI (Social Work) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cán bộ cao đẳng về Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn […]

Ngành Truyền thông đa phương tiện – Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo: TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (Multimedia) Trình độ đào tạo: Cao đẳng Thời gian đào tạo: 3 năm. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Truyền […]

Ngành Thiết kế Đồ họa – Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Graphic Design) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ […]

Ngành Thanh nhạc – Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           THANH NHẠC (Music Voice) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO      Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về âm nhạc, […]

Ngành Quản lý văn hóa – Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           QUẢN LÝ VĂN HÓA (Cultural Management) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh vien những kiến thức cơ […]

Ngành Khoa học thư viện – Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           KHOA HỌC THƯ VIỆN (Library Science) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Khoa học thư viện trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ […]

Ngành Hội họa- Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           HỘI HỌA (Painting) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Hội hoạ trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về Hội họa để có năng […]

Ngành Điêu khắc- Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           ĐIÊU KHẮC (Sculpture) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Điêu khắc trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về mỹ thuật để có khả […]

Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống- Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG (Performance of Traditional musical instruments) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO       Mục tiêu chung Chư­ơng trình đào tạo ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ cao đẳng nhằm cung cấp cho sinh […]

Ngành Bảo tàng học- Khối ngành Văn hóa nghệ thuật thông tin

Ngành đào tạo:           BẢO TÀNG HỌC (Museology) Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Chương trình đào tạo ngành Bảo tàng học trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Bảo […]

Ngành đào tạo: Kỹ thuật Y học dự phòng – Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           KỸ THUẬT Y HỌC DỰ PHÒNG Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu tổng quát Đào tạo Kỹ thuật viên cao đẳng Y học dự phòng có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để làm được […]

Ngành Kỹ thuật Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm – Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM (ATVSTP) Trình độ đào tạo: Cao đẳng Thời gian đào tạo: 3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu tổng quát Đào tạo Kỹ thuật viên trình độ cao đẳng Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) có kiến […]

Ngành Kỹ thuật Dinh dưỡng Tiết chế – Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           KỸ THUẬT DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo Kỹ thuật viên cao đẳng về dinh dưỡng và tiết chế có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện […]

Ngành Hộ sinh- Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           HỘ SINH Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo người hộ sinh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và […]

Ngành Điều dưỡng- Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           ĐIỀU DƯỠNG Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và […]

Ngành Dược- Khối ngành Khoa học sức khỏe

Ngành đào tạo:           DƯỢC Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm                         MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chung Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và […]

Ngành Sư phạm Hóa học- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM HÓA HỌC Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Hoá học trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường […]

Ngành Sư phạm Kinh tế gia đình- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM KINH TẾ GIA ĐÌNH Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kinh tế gia đình trình độ cao đẳng phải: – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo […]

Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người giáo […]

Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp- Khối ngành Sư phạm

Ngành đào tạo:           SƯ PHẠM KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trình độ đào tạo:        Cao đẳng Thời gian đào tạo:       3 năm.   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp trình độ cao đẳng phải : – Có những phẩm chất cơ bản của người […]